HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI BA LAN

Thành lập năm 1999 và được Tòa án khu vực Warszawa quyết định ghi vào danh sách các Tổ chức hội đoàn từ ngày 5 tháng 3 năm 1999. Số đăng ký trong hệ thống thống kê toàn quốc (KRS) của Hội là 0000185341. Hội họat động trên phạm vi toàn lãnh thổ Ba Lan,  trụ sở tại Warszawa. Hoạt động của Hội dựa trên nguyên tắc họat động tự nguyện của các hội viên. Hội có thể tuyển người làm để giải quyết các công việc của mình.

 

Mục đích họat động của Hội:

 

1-    Chăm lo đời sống tinh thần, đạo đức và nâng cao trình độ nghề nghiệp của các hội viên và gia đình hội viên.

2-    Truyền bá các nguyên tắc chung sống trên cơ sở tôn trọng pháp luật và đẩy mạnh các họat động nhằm tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ Ba Lan.

3-    Đại diện cho quyền lợi của các hội viên và gia đình họ đối với các cấp chính quyền.

4-    Tạo lập hình ảnh tốt đẹp về vai trò xã hội của cộng đồng Việt Nam.

5-    Bảo vệ quyền của người Việt Nam và lợi ích của họ.

6-    Nuôi dưỡng, chăm lo duy trì các truyền thống dân tộc và phát triển sự hòa nhập của cộng đồng Việt Nam với cộng đồng các dân tộc thuộc Liên minh châu Âu.

7-    Tổ chức cuộc sống đoàn kết, hoạt động từ thiện và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam.

8-    Ủng hộ và tăng cường các mối quan hệ , hợp tác về kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và bảo vệ môi trường - sức khỏe giữa Việt Nam và Ba Lan cũng như với các nước khác.

9-    Khuyến khích và ủng hộ mọi hình thức đào tạo nâng cao trình độ.

 

 STOWARZYSZENIE WIETNAMCZYKÓW W  POLSCE „SOLIDARNOŚĆ I PRZYJAŹŃ”
 
Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” powstało w 1999 roku i Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 marca 1999 roku jest wpisane do rejestru Stowarzyszeń. Stowarzyszenie posiada numer KRS 0000185341. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedziba  znajduje się w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych praw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.  
Cele działania Stowarzyszenia są następujące:
1-    Dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia oraz innych osób z nim związanych.
2-    Upowszechnienie zasad współżycia zorientowanych na rozwój kultury prawnej i społeczną aktywność w zakresie poznawania kultury, historii i języka polskiego.
3-    Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i ich rodzin wobec organów władzy i administracji.
4-    Kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej osób narodowości wietnamskiej.
5-    Obrona praw i interesów zawodowych środowiska osób pochodzenia wietnamskiego.
6-    Pielęgnowanie tradycji  narodowych i rozwijanie integracji między wspólnotą wietnamską a wspólnotą unii europejskiej.
7-    Organizơwanie życia koleżeńskiego, pomocy humanitarnej i współpracy w  środowisku osób narodowości wietnamskiej.
8-    Wspieranie i promocja kontaktów i współpracy gospodarczo-handlowej, naukowo-technicznej i ekologiczno-zdrowotnej między Polską a Wietnamem oraz innymi krajami.
9-    Inicjowanie i popieranie wszelkich form kształcenia.

 

Trụ sở của Hội:

ul. Nadrzeczna 3F/18

05-552, Wólka Kosowska, Polska

Tel. +48.22.2227718

 

Ban chấp hành:

 

Chủ tịch: Lê Thiết Hùng (tel. 0-601272921)

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Đào Công Ngoạn (tel. 0-609703864, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Thái (tel. 0-601976718, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chủ tịch: Trần Anh Tuấn (tel. 0-695024080, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Ủy viên:

Nguyễn Việt Triều (tel. 0-601880289, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ngô Hoàng Minh 

Nguyễn Duy Hòa (tel. 0-608627328, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đặng Ngọc Hân   

Võ Đức Tuyến 

Nguyễn văn Thật

Hoàng Hữu Bình.

 

Đại diện của Hội tại Hà Nội: 

Lê Thanh Bình (tel. +84.1679764368)