250x160px:

1 tháng 200

3 tháng 600

6 tháng 1100

12 tháng 2000

250x330px:

1 tháng 250

3 tháng 750

6 tháng 1375

12 tháng 2500

520x130px:

1 tháng 250

3 tháng 750

6 tháng 1375

12 tháng 2500

790x130px:

1 tháng 350

3 tháng 1000

6 tháng 1650

12 tháng 3300

TRANG VÀNG QUÊ VIỆT, ẢNH 685X400, giới thiệu doanh nghiệp 350 ký tự, địa chỉ/số phone v.v...

3 tháng đầu 200

3 tháng tiếp theo 150

6 tháng 350

9 tháng 500

12 tháng 600

Vị trí được bố trí bất kỳ theo kích thước, quảng cáo bề ngang 250 điểm ở cột ngoài cùng bên phải. Quảng cáo ngang ở xen kẽ giữa các mục.

Tùy chọn vị trí cố định: tùy hảo tâm.  QV sẽ bố trí theo sự quan tâm ở thời điểm hiện tại.