Từ cuối năm 2020, báo Quê Việt đã nhận được sự ủng hộ quý báu về tài chính của các tổ chức 
và cá nhân:
            

  1. 30/12/2020 - Anh Mạc Đăng Minh (Nhung): 1000 zl    
  2. 30/03/2021 - GĐ anh Vũ Quang Mười: 300 zl   
  3. 12/07/2021 - GĐ bà Lê Thị Tâm (Kính): 200 zl   
  4. 06/10/2021 -  GĐ ông bà Hải Ngân: 200 zl          

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những TẤM LÒNG VÀNG đã dành cho báo QV.                                 

BBT