2023-03-30 17:17:15

Một số thay đổi mới đối với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan (1)

I. PPK- quỹ hỗ trợ nhân viên

 1. PPK là gì?

là một chương trình tiết kiệm phổ quát được quy định bởi Đạo luật ngày 4 tháng 10 năm 2018, được tạo ra với sự hợp tác của chính phủ, Quỹ Phát triển Ba Lan, các tổ chức của các chủ thuê và công đoàn. Vốn huy động theo PPK sẽ là động lực thúc đẩy phát triển cho toàn bộ nền kinh tế và là "đệm an toàn" cần thiết cho lương hưu Ba Lan.

Nghĩa vụ lựa chọn và lập PPK thuộc về người chủ thuê lao động

. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động cấm tạo ra thay đổi tổ chức tài chính hoặc cung cấp lợi ích tài sản để đổi lấy việc ký kết hoặc không chấm dứt hợp đồng điều hành PPK (cấm mua lại thứ cấp).

 1. Đóng bao nhiêu?

Cho quỹ PPK, mỗi chủ lao động ơhair đóng cho mỗi nhân viên tham gia:

Phí bảo hiểm cơ bản


1,5% tổng lương của nhân viên


đóng góp là

bắt buộc

Phí bảo hiểm bổ sung

lên tới 2,5% trên tổng lương của nhân viên


sự đóng góp là tự nguyện

Còn mỗi nhân viên phải đóng khi tham gia quỹ:

Phí bảo hiểm cơ bản


2 % tổng lương của nhân viên


đóng góp là

bắt buộc

Phí bảo hiểm bổ sung

lên tới 4 % trên tổng lương của nhân viên


sự đóng góp là tự nguyện


 1. Liên quan đến ai?

01-07-2019

01-01-2020

01-07-2020

01-01-2021


trên 250 nv 


Từ 50 đến 249 nv


Từ 20 đến 49 nv


Dưới 20 nv

 1. Chuẩn bị như thế nao?

Bước 1: lựa chọn một tổ chức tài chính để ký kết hợp đồng quản lý PPK. Việc này nên thực hiện thông qua khi tham khảo ý kiến ​​với tổ chức công đoàn hoặc ​​với đại diện nhân viên (nếu không có công đoàn). Thiếu thỏa thuận trên một tháng trước thời hạn ký kết hợp đồng quản lý PPK, người sử dụng lao động có quyền tự mình đưa ra quyết định. Việc lựa chọn sẽ chỉ được thực hiện từ danh sách các tổ chức có trong danh sách PPK.

Bước 2: ký hợp đồng điều hành PPK thay mặt nhân viên. Kế hoạch vốn nhân viên sẽ bao gồm các nhân viên có thâm niên trong công ty hơn 3 tháng (dựa trên thời gian làm việc từ 12 tháng qua). Tuy nhiên, sẽ không cần phải ký kết hợp đồng riêng lẻ cho mỗi nhân viên - tất cả những gì bạn cần là một danh sách những người được khai lên danh sách PPK của công ty bảo vệ như một phụ lục của hợp đồng PPK.

 1. Có những trường hợp ngoại lệ đối với nghĩa vụ tạo ra Kế hoạch vốn nhân viên. PPK không phải giới thiệu:

một doanh nhân siêu nhỏ (một công ty có số lượng nhân viên ít hơn 10 người) nếu tất cả nhân viên nộp bản tuyên bố từ chối trả các khoản PPK;

một chủ lao động, vào thời điểm phải ký hợp đồng PPK đã có Chương trình hỗ trợ Nhân viên với các khoản đóng góp tối thiểu. 3,5% và sự tham gia 25% nhân viên.

Người sử dụng lao động cũng sẽ tạm thời không phải thanh toán cho PPK trong thời gian kinh tế chững lại, trong trường hợp mất khả năng thanh toán, trong thời gian có khó khăn tạm thời hoặc ngừng hoạt động do lũ lụt gây ra.

 1. Tại sao bây giờ lại có cuộc nói chuyện này?

Từ ngày 01/04/2023r. bắt đầu có hiệu lực điều luật về tự động vào lại chương trinh PPK.

Tât cả các công ty có thuê nhân viên cần tang báo cho nhân viên biết.

Trong trương hợp nếu không muốn tham gia chương trình này, các nhân viên phải nộp lại giấy không muốn tham gia chương trình. Nếu không muốn Hay không muốn, họ đều tự dộng phải vào chương trình này.

Giấy không muốn tham gia nộp sớm nhất ngày 01/03/2023 đến 31/03/2023.

Sau đó chương trình tự động tham gia sẽ lặp lại vào 4 năm tới, tưc là năm 2027.

Độ tuổi lao động của nhân viên liên quan đến chương trình: chưa đủ 55 tuổi trước 28/2/23, trên 55 tưổi dưới 70 tuổi nếu công ty đang tham gia chương trình PPK.

II, PIT-2,

Theo thay đổi mới của yêu cầu tính thuế từ thu nhập hợp đồng lao động, từ đầu năm 2023, mẫu PIT-2 có nhiều thay đổi.

- Người đi làm có thể nộp Pit-2 ở nhiều công ty khác nhau và tự tính đúng phần tiền trừ đi từ tổng tiền tính thuế.

- trong trương hợp không nộp kế toán sẽ tính không có phần trừ thuế này.

- chênh lệch sẽ được tính vào cuối năm. Lúc đó hoặc nhân viên được trả lại tiền hoặc phải đống thuế và tiền lãi từ phần thuế chưa đóng.

Số tiền được trừ:

3000/ năm, 250/ tháng – đi làm cùng vùng với nơi ở

3600/năm, 300/tháng - đi làm khác vùng với nơi ở

Lương tối thiểu năm 2023:

Từ 1-6/23: 3490 zł/tháng

Từ 7-12/23: 3600 zł/ tháng

III,-Mức thuế công ty pháp nhân và công ty tư nhân.

 1. Pháp nhân- CIT-8

9% hoặc 19% năm 2023

Định mức cho mức thuế 9% dưới tổng  bán hàng hóa, dịch vụ brutto 9 654 000 tương đương 2 000 000 euro.

 1. art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 28

 2. art. 4a pkt 10 i art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2745

 3. - Công ty tư nhân:

2a, Nguyên tắc chung: Pit 36

Định mức thuế:

- thu nhập dưới 120 000,-: 12%

- thu nhập từ 120 000,- : 32%

Lưu ý: ZUS 52: 9% lãi, nếu không có lãi, Theo mức thu nhập tối thiểu- 3490/3600

2b, nguyên tắc định mức: liniowy Pit 36L

19%

Lưu ý: ZUS 52: 4,9 % lãi, nếu không, như trường hợp Pit 36

2c, Thuế môn bài – ryczałt

- buôn bán: 3%

- thuê nhà: thu nhập dưới 100 000, : 8,5%, trên 100 000,00: 12,5%

- làm đẹp, móng tay: 8,5 %

Limit: 9 654 000 tương đương 2 000 000 euro

Từ năm 2023, hạn nộp báo cáo năm là đến 30/04/2024

2d. Thuế thẻ- Karta podatkowa

Chỉ cho những công ty Theo hình thức này trước 31/12/2021

Từ năm 2023 không còn hình thức này nữa

IV. Định mức INTRASTAT:

 1. WNT- próg podstawowy w przywozie: 5 000 000 zł-

 2. WDT- próg podstawowy w wywozie: 2 700 000 zł

 3. WNT- próg szczegółowy w przywozie: 80 000 000 zł

 4. WDT- próg szczegółowy w wywozie: 128 000 000 zł

Nếu quá:

 1. Xin số EORI

 2. Lập konto trên PUESC

 3. Điền và khai INTRASTAT hàng tháng

V. KSEF- chuẩn bị vào hệ thống:

Krajowy System e-Faktur (mf.gov.pl)

Wybór metody logowania | Ministerswo Finansów (mf.gov.pl)

Aplikacja Podatnika KSeF i inne narzędzia (podatki.gov.pl)

Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến ​​cộng đồng rộng rãi về dự thảo luật giới thiệu hóa đơn điện tử như một hệ thống thanh toán chung.

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, việc triển khai KSeF là chủ đề của cuộc họp Đối thoại với Doanh nghiệp. Những người tham gia cuộc họp đã được trình bày những điều chỉnh đối với dự án, đây là kết quả của các cuộc đàm phán với thị trường.

Những thay đổi được đề xuất bao gồm hoãn việc KSeF có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 và loại trừ hóa đơn của người tiêu dùng khỏi KSeF.

Những thay đổi được đề xuất có tính đến nhu cầu của các tổ chức kinh doanh, kế toán và kiểm toán viên theo luật định, lĩnh vực CNTT và Bộ Cơ sở hạ tầng.

Những thay đổi trong kế hoạch KSeF:

Hoãn hiệu lực của Đạo luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Gia hạn thêm sáu tháng thời hạn thực hiện KSEF đối với người nộp thuế được miễn thuế GTGT - KSEF sẽ bắt buộc đối với họ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Hóa đơn tiêu dùng (B2C) sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của KSeF.

Vé có chức năng như hóa đơn (bao gồm cả biên lai thu phí trên đường cao tốc) không được áp dụng cho KSeF.

Hóa đơn từ máy tính tiền và hóa đơn đơn giản hóa có thể được phát hành ở dạng hiện tại cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Trong trường hợp người nộp thuế gặp lỗi, có thể phát hành hóa đơn ngoại tuyến bên ngoài KSeF và giao hóa đơn cho KSeF vào ngày hôm sau sau khi phát hành hóa đơn ngoại tuyến.

Tự do hóa các biện pháp trừng phạt và việc áp dụng chúng chỉ từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Câu hỏi đặt ra

1) Làm thế nào để viết hóa đơn đúng?

Bước 1: Lớp học viết hóa đơn theo đúng luật- có nên hay không nên tổ chức? 

Bước 2: 

- lập konto tren KSEF

- Bắt đàu viết hóa đơn từ ngày 1/10/23

Bước 3:

- quyết định sử dụng chương trình viết hóa đơn tren KSEF Hay dùng chương trình trên máy tính?

- trong trường họp chương trình trên máy tính- hoạc Sử dụng chương trình để viết, chuyển trên hệ thống


2) Ngoài ra:

- Ai là người viết?

- Ai là người nhận?

- Ai là người chịu trách nhiêm chấp thuận chi phí hoặc thu nhạp?

- Phối hợp hoạt động với văn phòng kế toán? 

.......................................................

Cao Thị Hà
Trịnh Hoài Nam

Văn Phòng Kế Toán Nam Địa Chủ

Sửa lần cuối 2023-03-30 15:24:16

Bình luận

Bình luận qua Facebook