2020-06-03 07:13:47

Thông báo số 15 của Ban hỗ trợ CĐVN tại Ba Lan phòng chống dịch Covid-19: Về việc bảo mật thông tin .

Căn cứ vào những quy định về bảo mật thông tin cá nhân của nước sở tại cũng như những hiểu biết về pháp luật của các Tình nguyện viên.

A. Ban Hỗ trợ cộng đồng VN tại  Ba Lan phòng Chống dịch bệnh Covid-19 (Gọi là Ban).

B. Các Tình nguyện viên hợp tác với Ban ( Gọi là Tình nguyện viên), đã đọc và đồng ý với những điều khoản sau:

1. Tình nguyện viên cam kết sử dụng thông tin cá nhân được ủy quyền chỉ trong giới hạn và mục đích được Ban ủy quyền.

2. Tình nguyện viên cam kết bảo đảm bảo mật mọi thông tin ( trong đó có thông tin cá nhân) thu thập được và được tổng hợp liên quan tới những công việc được Ban giao phó, và đặc biệt không chuyển giao, tiết lộ và chia sẻ những thông tin đó với người không được ủy quyền.

3. Trong quá trình thực hiện các công việc Tình nguyện viên cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết về việc bảo đảm an toàn các thông tin cá nhân.

4. Tình nguyện viên chịu trách nhiệm từ những hậu quả gây ra do vi phạm những điểu khoản xử lý thông tin cá nhân này, đặc biệt là việc chia sẻ thông tin cho người không được ủy quyền, xử lý thông tin vi phạm pháp luật.

(Klauzula poufności danych - Komitet ds. zwalczania koronawirusa Covid-19 (zwany dalej Komitetem).

Niniejszym, jako współpracownik Komitetu (zwany dalej Współpracownikiem), zapoznałem się i wyrażam zgodę na następujące zapisy:

1. Współpracownik zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe do których uzyskał upoważnienie wyłącznie w zakresie i celu, do których został upoważniony przez Komitet.

2. Współpracownik zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszelkich danych (w tym osobowych) uzyskanych i przetwarzanych w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Komitetu, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

3. Współpracownik w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Komitetu jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

4. Współpracownik ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z niniejszą klauzulą przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem danych z naruszeniem prawa)

Warszawa 3/6/2020.

TM Ban hỗ trợ Cộng đồng VN tại Ba Lan phòng chống dịch Covid-19

Trưởng Ban: Trần Anh Tuấn

Sửa lần cuối 2020-06-03 08:05:34

Bình luận

Bình luận qua Facebook