2019-09-28 05:34:19

Hệ thống hưu trí ở Ba Lan

*

Liên quan đến các bảo hiểm hưu trí và mất sức, ở Ba Lan, từ 01-01-2019 đã đi vào đời sống Đạo luật về chương trình vốn người lao động – Pracowniczy Plan Kapitałowy PPK. Đó là hệ thống gom góp các khoản tiết kiệm hưu trí riêng tư, tự nguyện đối với Người LĐ. Trong chương trình, có sự đóng góp tài chính của Người LĐ, Người tuyển dụng LĐ và Nhà nước.

Trong hệ thống hưu trí Ba Lan, lương hưu được trả ra từ Quỹ BHXH. Lương hưu được công nhận theo đơn hoặc từ Cơ quan, tùy thuộc tình hình nhất định. Về hưu là quyền chứ không phải là nghĩa vụ. Lương hưu được trả ra hàng tháng. Không có điều khoản quy định trả ra một lần khoản bảo hiểm hưu trí.

Sau khi đạt tuổi về hưu phổ thông, phụ thuộc quyết định của mỗi người, muốn lợi dụng quyền này ngay lập tức, hay muộn hơn, do còn muốn tiếp tục hoạt động nghề nghiệp.

Điều quan trọng là, về hưu càng muộn hơn, thì mức lương hưu càng cao hơn. Bởi vì, mức lương hưu phụ thuộc vào:

  1. tổng số phí bảo hiểm hưu trí, đã được nộp và đã được phục hồi giá trị do lạm phát,

  2. khoản vốn ban đầu, đã được phục hồi giá trị do lạm phát,

  3. khoản tài chính, được gom vào tài khoản phụ subkonto trong Cơ quan BHXH ZUS

  4. mức độ kéo dài trung bình tiếp theo của tuổi thọ, do Cơ quan thống kê trung ương GUS cung cấp.

Tuổi về hưu phổ thông: nam – 65 tuổi, nữ – 60 tuổi.

Lương hưu:

Điều kiện để nhận được lương hưu là, ngoài việc đạt tuổi về hưu phổ thông, còn phải chứng minh các thời kì bảo hiểm và giải tán quan hệ lao động.

Đối với người sinh sau 31-12-1948 – điều kiện để nhận được quyền về hưu là đạt tuổi về hưu phổ thông, còn lương hưu, sẽ dành cho họ bất kể độ dài của các thời kỳ chịu bảo hiểm hưu trí là như thế nào, miễn là có nôp, dù chỉ một lần. Hơn nữa, nếu ngoài Ba Lan ra, còn làm việc hoặc cư trú tại các Nước thành viên của Cộng đồng EU/EFTA và các nước đã ký kết hiệp định song phương về an sinh xã hội với Ba Lan, thì khi chạy xin lương hưu, sẽ được cộng tất cả các khoảng thời gian trải việc hoặc cư trú ở những nước đó.

Lương hưu tối thiểu – Điều kiện để nhận được lương hưu tối thiểu đã được xác định trong Đạo luật về lương hưu và lương mất sức từ Quỹ BHXH. Nếu tại thời điểm đạt đến tuổi về hưu, khoản lương hưu được tính ra, thấp hơn khoản lương hưu tối thiểu do Luật định, thì khoản này sẽ tự động được nâng lên đến mức lương hưu tối thiểu này. Trong năm 2019, lương hưu tối thiểu, chưa trừ thuế, brutto, tính ra bằng 1063,57 zł.

Lương hưu vợ chồngemerytura małżeńska – Từ Đạo luât về chương trình vốn người lao động PPK, đưa ra khoản lương hưu mới. Đó là lương hưu vợ chồng, được trả ra qua 20 năm. Khi cả vợ và chồng đạt tuổi về hưu, thì một trong họ, với sự đồng ý của người kia, có thể đề xuất xin giải quyết chế độ lương hưu vợ chồng.

Khoản lương hưu này được tính ra, bằng cách cộng dồn các khoản tiết kiệm gom được trong các chương trình vốn người lao động của cả vợ lẫn chồng, rồi đem chia thành 240 tháng.

Từ đó, lương hưu này sẽ được trả ra, đến tận khi nguồn tài chính cạn kiệt hoặc khi vợ chồng chết. Nếu một trong hai người chết, thì lương hưu vợ chồng vẫn tiếp tục được trả ra cho người kia.

Lương hưu vợ chồng, nhận được sau cái chết của một trong hai người, không thể ít hơn 60% lương hưu nhân được trước đó của cả hai vợ chồng.

Chế độ tử tuất gia đình renta rodzinna – Trong bảo hiểm mất sức có chế độ tử tuất gia đình. Đó là chế độ trợ cấp dành cho các thành viên có ủy quyền, theo quy định, của người, mà khi chết đã có quyền về hưu hoặc về mất sức, từ danh phận mất khả năng lao động và của người có bảo hiểm đã thỏa mãn những điều kiện để được công nhận lương hưu hoặc trợ cấp mất sức, từ danh phận mất hoàn toàn khả năng lao động.

Trong trường hợp chết của người đang nhận khoản trợ cấp trước về hưu hoặc chế độ trước về hưu, thì khi đó, chế độ tử tuất gia đình cũng dành cho các thành viên có ủy quyền của gia đình, khi người mà chế độ mất sức dành cho nó đã chết, sau khi trôi qua 18 tháng, kể từ khi ngừng các thời kì ủy quyền vào việc nhận quyền đến với chế độ mất sức, từ danh phận mất khả năng lao động. Bởi vì trong trường hợp đó, người ta thừa nhận rằng, người chết đã thỏa mãn những điều kiện cần thiết để nhận chế độ mất sức từ danh phận mất hoàn toàn khả năng lao động.

Nguyễn Quỳnh Giao


Sửa lần cuối 2019-09-28 05:34:28

Bình luận

Bình luận qua Facebook