2019-11-01 07:46:11

Quốc hội Ba Lan – Lễ tuyên thệ Nghị sĩ tại Phiên họp đầu nhiệm kì

Quốc hội Cộng hòa Ba Lan (Parlament RP) là Nghị viện lưỡng viện, là Cơ quan của Chính quyền lập pháp trong Cộng hòa Ba Lan. Trong thành phần của Quốc hội, bao gồm Hạ Nghị viện (Sejm), với 460 Hạ Nghị sĩ (Posęł), và Thượng Nghị viện (Senat), với 100 Thượng Nghị sĩ (Senator). Số Thành viên của Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện được xác định bởi Hiến pháp và đều được bàu ra trong cuộc bàu cử phổ thông, trực tiếp và được tổ chức qua bỏ phiếu kín.

Nhiệm kì của Hạ viện và Thượng viện trong Cộng hòa Thứ ba Ba Lan kéo dài 4 năm, bắt đầu từ ngày diễn ra Phiên họp đầu nhiệm kì của Hạ viện và kết thúc vào hôm trước ngày diễn ra Phiên họp đầu nhiệm kì tiếp theo. Ha viện có thể rút ngắn nhiệm kì bằng nghị quyết chiếm đa số, ít nhất 2/3 số phiếu của số các Hạ Nghị sĩ theo luật định. Việc rút ngắn nhiệm kì của Hạ viện cũng có nghĩa là rút ngắn đồng thời nhiệm kì của Thượng viện.

Phiên họp đầu nhiệm kì của Hạ viên và Thượng viện do Tổng thống Cộng hòa triệu tập vào ngày, nằm trong khoảng 30 ngày, kể từ ngày bàu cử, trừ những trường hợp khác được xác định trong Hiến pháp. Lần này, bàu cử diễn ra vào ngày 13-10-2019, còn phiên họp đầu nhiệm kì sẽ được tổ chức vào ngày 12-11-2019.

Theo Nội quy của Hạ viện, Phiên họp đầu nhiệm kì của Hạ viện mới được bàu ra, do Chủ tịch Cao tuổi, được Tổng thống Cộng hòa Ba Lan bổ nhiệm, trong số những Hạ Nghị sĩ cao tuổi nhất, khai mạc.

Trong phiên họp này, các Hạ Nghị sĩ chiếm chỗ trong hội trường của Hạ viện, theo sự phân chia của Chủ tịch Cao tuổi.

Chủ tịch Cao tuổi dẫn dắt Lễ tuyên thệ Nghị sĩ và bàu cử Chủ tịch Hạ Viện, trong sự hỗ trợ của các Thư kí lâm thời, do mình bổ nhiệm vào mục đích này, với số lượng cần thiết, trong số các Hạ Nghị sĩ trẻ tuổi nhất.

Còn theo Nội quy của Thượng viện, Phiên họp đầu nhiệm kì của Thượng viện do Tổng thống khai mạc và bổ nhiệm Thượng Nghị sĩ cao tuổi nhất làm Chủ tịch Cao tuổi điều hành. Khi không có khả năng để Tổng thống thực hiện điều này, thì Chủ tịch Cao tuổi sẽ khai mạc Phiên họp đầu nhiệm kì.

Chủ tịch Cao tuổi tuyên thệ và bổ nhiệm ba Thư kí của Phiên họp đầu nhiệm kì, trong số những Thượng Nghị sĩ trẻ tuổi nhất.

Chủ tịch Cao tuổi, trong sự hỗ trợ của các Thư kí của Phiên họp đầu nhiệm kì tiếp nhận tuyên thệ và dẫn dắt bàu cử Chủ tịch Thượng viện.

Lễ tuyên thệ Nghị sĩ trong Phiên họp đầu nhiệm kì của Quốc hội là dịp, để trước khi bắt đầu nắm giữ vị trí trong Quốc hội, các Hạ Nghị sĩ và Thượng Nghị sĩ, tuyên thệ trước Hạ viện cũng như trước Thượng viện, theo văn bản lời thề được quy định trong Hiến pháp:

„Tôi xin long trọng tuyên thệ trung thực và tận tâm thực hiện mọi nghĩa vụ đối với Dân tộc, canh giữ chủ quyền và lợi ích Quốc gia, hành động tất cả cho sự giàu mạnh của Tổ quốc và hạnh phúc của các công dân, giữ gìn Hiến pháp và các luật pháp khác của Cộng hòa Ba Lan”.

Lễ tuyên thệ Nghị sĩ được tổ chức tại mỗi Hội trường của Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện, bằng cách, sau khi Chủ tịch Cao tuổi đọc xong văn bản lời thề, từng Nghị sĩ lần lượt được Thư kí đọc tên, đứng dậy, trong tư thế trang nghiêm, xác nhận lời thề bằng lời nói: „Tôi xin thề”. Sự tuyên thệ có thể được bổ sung thêm câu: „Mong Chúa Trời hãy phù hộ cho tôi”.

Hiến pháp cũng quy định, từ chối tuyên thệ có nghĩa là từ bỏ Ghế Nghị sĩ Quốc hội.

Nguyễn Quỳnh Giao – Sưu tập

Sửa lần cuối 2019-11-01 07:44:41

Bình luận


Bình luận qua Facebook