2020-04-05 11:35:37

Ba Lan: „Lá chắn chống khủng hoảng”

Ở Ba Lan, từ 01-04-2020 bắt đầu đi vào đời sống tổ hợp các Đạo luật, tạo nên „Lá chắn chống khủng hoảng”, giúp các Doanh nhân và Người lao động ứng phó với dịch Covid-19. Tổ hợp gồm 3 Đạo luật: Đạo luật đặc biệt về hỗ trợ các Hãng liên quan đến dịch coronavirus, Đạo luật mở rộng thẩm quyền của Quỹ Phát triển Ba Lan PFR (Polski Fundusz Rozwoju) và Đạo luật đổi mới các Đạo luật từ các lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, làm giảm khó khăn trong cuộc đấu tranh với Covid-19.

Theo những số liệu đáng tin cậy, giá trị của „Lá chắn chống khủng hoảng” tính ra khoảng 212 tỷ lô-ty, có nghĩa là bằng khoảng 10% thu nhập quốc dân PKB của Ba Lan.

Lá chắn chống khủng hoảng” bao gồm 5 cột trụ:

 • Hỗ trợ các Đối tượng kinh tế và Người lao động: 30 tỷ

 • Tài trợ các Doanh nghiệp: 74,2 tỷ

 • Bảo vệ sức khỏe: 7,5 tỷ

 • Củng cố Hệ thống tài chính: 70,3 tỷ

 • Chương trình đầu tư công: 30 tỷ

Giảm gánh năng, giữ gìn sự nhịp nhàng về tài chính trong các Công ty, đảm bảo việc tuyển dụng và chế độ trợ cấp dừng việc (świadczenie postojowe) là những mục tiêu chính của tổ hợp các Đạo luật cấu thành „Lá chắn chống khủng hoảng”. Trong đó, về kinh tế có các nội dung đáng chú ý:

 • miễn các phí bảo hiểm ZUS, đến 3 tháng, cho các hãng vi mô, đến 9 người (từ tháng 3 đến tháng 5). Việc miễn này liên quan đến các phí phải trả, từ các Doanh nhân và những Người làm việc cho họ, cũng liên quan đến các phí phải tự trả cho mình, từ những Người tự tuyển, với doanh thu không vượt quá 3 lần lương trung bình, kh.15 681 zł;

 • lập ra chế độ trợ cấp dừng việc, do ZUS trả tiền, bằng 80% lương tối thiểu, khoảng 2 080 zł và thuộc loại không thuế và không phí ZUS, dành cho những Người được ủy thác, theo hợp đồng dân sự, như hợp đồng ủy thác, đại lý, hoặc khoán việc (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło) và những Người tự tuyển, có doanh thu thấp hơn 3 lần lương trung bình;

 • đối với những Người tự tuyển, kế toán trong dạng thẻ thuế, chế đô trợ cấp dừng việc, dành cho Họ, bằng 50% lương tối thiểu, tính ra bằng 1 300 zł, còn đ/v những Người được ủy thác, mà tổng thu nhập của họ, từ các hợp đồng dân sự, thấp hơn 1 300 zł, thì chế độ trợ cấp này sẽ được tính ra bằng khoản thu nhập bị thất thiệt;

 • tài trợ lương cho Người lao động, đến mức 40% lương tháng trung bình và linh hoạt về thời gian lao động, đối với các hãng có khó khăn;

 • bảo vệ Người tiêu thụ trước sự tăng giá quá mức và những hành vi bất chính khác;

 • bãi bỏ tạm thời khoản phí gia hạn (opłata prolongacyjna), đối với các khoản nợ thuế và nợ phí ZUS, khi hoãn hoặc khi chia ra thành nhiều lần trả góp.

Các Đạo luật tạo nên „Lá chắn chống khủng hoảng” là sự hỗ trợ quan trọng nhất trong thời gian khó khăn hiện nay đ/v nền kinh tế, nền nông nghiệp, các Doanh nghiệp và những Người lao động – Người phát ngôn đồng thời là Bộ trưởng trẻ, 33 tuổi, của Tổng thống, Błażej Spychalski đã nhấn mạnh như vây.

Nguyễn Quỳnh Giao – Tổng hợpSửa lần cuối 2020-04-05 11:33:52

Bình luận


Bình luận qua Facebook