2019-09-03 00:21:03

Bước đường học tập - công danh khoa học ở Ba Lan

Chào mừng Năm học mới 2019-2020!

Ba Lan thực hiện Cải cách Giáo dục theo hướng quay lại Hệ thống Giáo dục trước năm 1989, đồng thời kết hợp với Đào tạo Đại học theo Quá trình Bologna của EU. Việc củng cố và phát triển cấu trúc Giáo dục Đào tạo 3 cấp, mở ra trước các Thế hệ trẻ nhiều khả năng lựa chọn cho con đường thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Ba cấp bao gốm:

 • Tiểu học – Đó là Trường Cơ bản – Szkoła podstawowa – 8 năm, chia thành 2 giai đoạn:

  + Giai đoạn I – Từ lớp I đến lớp IV, kiến thức nhận được từ một Giáo viên,

  + Giai đoạn II – Từ lớp V đến lớp VIII các môn học được phân chia cho từng GV phụ trách.

 • Trung học – từ 4 đến 5 năm – Bao gồm:

 • Trung học phổ thông – Liceum – 4 năm ,

 • Trung học kĩ thuật – Technikum – 5 năm

 • Trung học chuyên ngành – Szkoła branżowa – 5 năm Thực chất là chuyên ngành khoa học. Người tốt nghiệp Bậc I 3 năm của trường này có thể lựa chọn, ra làm việc hoặc học tiếp Bậc II. Những người tốt nghiệp Bậc II Trung học chuyên ngành, Trung hoc kĩ thuật và Trung học phổ thông, nếu thi đỗ Kì thi tốt nghiệp trung học – Matura, sẽ nhận được Chứng chỉ trưởng thành – Świadectwo dojrzałości như nhau, và sẽ có thể dự tuyển vào Đại học theo hướng đã chọn.

 • Trường sau trung học – Szkoła policealna – từ 2 đến 2,5 năm – Người muốn vào học trường này, cần phải kết thúc Trung học, không cần có Bằng tốt nghiệp, và ngay cả những người đã hoặc đang hoc trong các Trường Đại học có mong muốn rèn luyên về chuyên môn.

 • Đại học – Đào tạo theo mô hình 3 + 2 + 4. Các danh hiệu nghề nghiệp dành cho người tốt nghiệp Đại học bậc I là Cử nhân hoặc Kĩ sư – Licencjat hoặc Inżynier, cho bậc II – Thạc sĩ – Magister; còn tốt nghiệp Đại hoc bậc III, thì được trao cấp bậc khoa học Tiến sĩ – Doktor.

 • Nguyễn Quỳnh Giao

Sửa lần cuối 2019-09-02 22:23:32

Bình luận

Bình luận qua Facebook