2019-12-20 15:28:39

Ba Lan: Máy tính tiền trực tuyến Kasa fiskalna online vào cuộc


Fb- Kasa fiskalna online 1                                  Fb-Kasa fiskalna online 2


Ở Ba Lan đang diễn ra sư thay đổi, tầm cỡ cách mang, từng bước chuyển sang sử dụng máy tính tiền trực tuyến, trên cơ sở Đạo luật về thuế VAT, đã đi vào đời sống từ ngày 01-05-2019. Theo đó, việc sử dụng máy tính tiền trực tuyến sẽ là bắt buộc, kể từ 01-01-2020, đối với một số Người đóng thuế, thực hiện buôn bán và dịch vụ đặc trưng. Việc phê duyệt từng loại máy tính tiền truyền thống đã được định hạn. Trong đó, loại cuối cùng sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Các máy tính tiền truyền thống dần dần hết thời – Các máy tính tiền với bộ sao lưu biên lai trên băng giấy và bằng điện tử, được sử dụng cho đến nay, sẽ dần dần rút lui khỏi thị trường. Trong việc bán ra, chúng chỉ được tiếp cận đến:

▪ 31-08-2019, trong trường hợp các máy có bộ sao lưu biên lai trên băng giấy,

▪ 31-12-2022, trong trường hợp các máy có bộ sao lưu biên lai bằng điện tử.

Trái lại, những máy tính tiền thuộc các mẫu cũ này, đã được thay bộ nhớ trước ngày Đạo luật có hiệu lực, vẫn có thể được sử dụng đến tận thời điểm kiệt sức hoặc đầy bộ nhớ tài chính (ít nhất là 5 năm, kể từ lúc mua).

Việc sử dụng máy tính tiền trực tuyến là bắt buộc:

  • Từ 01-01-2020 – đ/v những Người đóng thuế bán nhiên liệu và thực hiên các chế độ dịch vụ cơ khí thuôc phương tiên giao thông và thay lốp ô tô,

  • Từ 01-07-2020 – đ/v các chế độ dịch vụ liên quan đến ẩm thực (kể cả theo thời vụ), đến khách sạn và bán than đốt,

  • Từ 01-01-2021 – đ/v những Người đóng thuế cung khai các dịch vụ làm tóc, thẩm mỹ, xây dựng, dịch vụ luật, các dịch vụ thuộc lĩnh vực chăm sóc y tế, được cung khai bởi các Bác sỹ và Nha sỹ, và các dịch vụ từ ngành tăng lực (fitness).

Nghĩa vụ thay đổi các máy tính tiền có đăng ký cho đến nay, sang máy tính tiền trực tuyến, sẽ liên quan đến những Người đóng thuế còn lại, kể từ 01-01-2023.

Máy tính tiền trực tuyến là loại thiết bị tài chính mới. Khác với các máy tính tiền truyền thống, máy tính tiền trực tuyến sao lưu các chứng từ vào bộ nhớ trong, rồi in ra các biên lai giấy, đồng thời, có thể phát hành chứng từ điện tử, cũng được gọi là e-biên lai (e-paragon).

Máy tính tiền trực tuyến sẽ chuyển trực tiếp các số liệu bán hàng, qua hệ thống thông tin viễn thông của Bộ Tài chính, đến Kho Lưu trữ Trung ương về Máy tính tiền (Centralne Reporytorium Kas), do Thủ trưởng Hành chính Thuế Quốc gia (KAS) điều khiển. Kho lưu trữ sẽ gom góp các dữ liệu như các báo cáo ngày, báo cáo tháng, các biên lai tài chính, các chứng từ phi tài chính và những biến cố, kể cả các thông tin về kiểm duyệt định kỳ đã được thực hiện.

Người sử dụng máy tính tiền trực tuyến sẽ phải bảo đảm cho máy tiếp cận thường xuyên đến internet, sao cho thiết bị có thể kết nối tới Kho lưu trữ. Trong trường hợp thiếu tiếp cận đến internet sẽ không thể tiến hành việc bán hàng.

Hoàn trả chi phí mua sắm máy tính tiền trực tuyến – Người đóng thuế có thể trang bị cho mình máy tính tiền trực tuyến theo phương thức mua sắm hoặc thuê mướn.

Thực hiện việc mua sắm máy tính tiền trực tuyến, Người đóng thuế có thể lợi dụng khoản tài trợ ở mức 90% giá mua netto, nhưng không vượt quá 700 zł, nếu việc mua xảy ra trước khi trôi qua 6 tháng, kể từ ngày bắt đầu tiến hành đăng ký bán hàng.

Khoản tài trợ này dành cho những Người đóng thuế:

  • nằm trong ba nhóm các Doanh nhân, được nhắc đến trên đây, và đã bắt đầu ghi danh mục bán hàng trên máy tính tiền, trong thời hạn bắt buộc,

  • trước khi mua máy tính tiền trực tuyến đã không sử dụng các máy tính có bộ sao lưu trên băng giấy hoặc bằng điện tử.

Tuy nhiên, khoản tài trợ này không dành cho những Người đóng thuế trong tình trạng, khi họ tự nguyện thay đổi máy tính tiền đang tồn tại cho đến nay, sang máy tính tiền trực tuyến.

Việc tài trợ không liên quan đến những máy tính tiền trực tuyến đang được sử dụng trên cơ sở các hợp đồng thuê mướn.

Nguyễn Quỳnh Giao

Sửa lần cuối 2019-12-20 15:27:39

Bình luận

Bình luận qua Facebook