2012-05-06 22:00:39

Con đường đưa tôi dến với đạo Phật

Kỳ V: Văn hóa tâm linh và hội nhập

  Khi những người đến làm ăn sinh sống tại một quốc gia khác đất nước mình thì vấn đề hội nhập là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi số người đó ngày càng tăng lên, thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia và gắn kết với nhau thành một cộng đồng mang tính xã hội. Hội nhập là một phạm trù rất rộng bao gồm các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục.... Ở đây chỉ xin đề cập đến vấn đề văn hóa ở khía cạnh văn hóa tâm linh.