2020-05-14 21:15:36

Bảng xếp hạng các trường PTTH (Liceum) của Vác-sa-va năm 2020 cho 84 trường ở thủ đô do trang mạng waszaedukacja.pl làm


Thứ tự từ thấp đến cao, theo số điểm đạt:

84: XX Liceum im. Bolesława Chrobrego Warszawa 30.364 điểm

83: CII Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Woźniaka Warszawa 32.315 điểm

82: LXI Liceum im. Janiny Zawadowskiej Warszawa 36.654 điểm

81: LIX Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego Warszawa
37.267 điểm

80: LXIX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Warszawa 38.006 điểm

79: XCII Liceum z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa 38.522 điểm

78: CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza Warszawa 40.019 điểm

77: LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Warszawa 40.628 điểm

76: LXXXVIII Liceum im. Michała Konarskiego Warszawa 40.883 điểm

75: LX Liceum im. Wojciecha Górskiego Warszawa 40.974 điểm

74: XXIII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa 41.033 điểm

73: XXVI Liceum im. gen. Henryka Jankowskiego Warszawa 41.095 điểm

72: Liceum im. bł. ks. Romana Archutowskiego Warszawa 41.311 điểm

71: XXXIX Liceum im. Lotnictwa Polskiego Warszawa 41.721 điểm

70: CX Liceum im. Roberta Schumana Warszawa 43.503 điểm

69: Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa 44.003 điểm
68: XLIII Liceum im. Kazimierza Wielkiego Warszawa 44.454 điểm

67: LXXII Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego Warszawa 44.456 điểm

66: LXVIII Liceum im. Tytusa Chałubińskiego Warszawa 44.79 điểm

65: LXXVI Liceum im. marsz. Józefa Piłsudskiego Warszawa 45.034 điểm
64: XLV Liceum im. Romualda Traugutta Warszawa 45.166 điểm

63: LI Liceum im. Tadeusza Kościuszki Warszawa 46.528 điểm

62: XLVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego Warszawa 46.657 điểm

61: CXIV Liceum im. Jana Kilińskiego Warszawa 47.113 điểm

60: I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego Warszawa 47.767 điểm

59: LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa Warszawa 47.923 điểm

58: LXXVIII Liceum im. Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej Warszawa 48.383 điểm

57: LII Liceum im. Władysława Stanisława Reymonta Warszawa 48.514 điểm
56: III Liceum im. gen. Józefa Sowińskiego Warszawa 48.832 điểm

55: LXXXIV Liceum im. Bohaterów Narwiku Warszawa 49.072 điểm

54: LXXX Liceum im. Leopolda Staffa Warszawa 49.687 điểm

53: LXIII Liceum im. Lajosa Kossutha Warszawa 49.749 điểm
52: LXXXVI Liceum im. Batalionu Zośka Warszawa 51.798 điểm

51: XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Warszawa 51.847 điểm

50: CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa 52.069 điểm

49: LXV Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawa 52.214 điểm

48: CV Liceum im. Zbigniewa Herberta Warszawa 52.48 điểm

47: LVIII Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Warszawa 52.485 điểm

46: XXV Liceum im. Józefa Wybickiego Warszawa 52.81 điểm

45: CXXXVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Warszawa 52.854 điểm

44. XXXVIII Liceum im. St. Kostki Potockiego Warszawa 52.91 điểm

43. LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego Warszawa 52.994 điểm

42. XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Warszawa 53.037 điểm

41. XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego Warszawa 53.618 điểm

40: LXXXIII Liceum im. Emiliana Konopczyńskiego Warszawa 54.009 điểm

39: XLVIII Liceum im. Edwarda Dembowskiego Warszawa 54.098 điểm

38: XLII Liceum im. Marii Konopnickiej Warszawa 54.134 điểm

37: L Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy Warszawa 54.482 điểm

36: XIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Warszawa 54.679 điểm

35: XLIV Liceum im. Stefana Banacha Warszawa 55.145 điểm

34: XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza Warszawa 55.261 điểm

33: IV Liceum im. Adama Mickiewicza Warszawa 55.306 điểm

32: XLIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego Warszawa 55.595 điểm

31: XXIV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Warszawa 59.444 điểm

30: XXXV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawa 59.657 điểm

29: X Liceum im. Królowej Jadwigi Warszawa 60.035 điểm


28: XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka Warszawa 60.264 điểm

27: XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa Warszawa 60.354 điểm

26: XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja Warszawa 60.52 điểm

25: XIX Liceum im. Powstańców Warszawy Warszawa 60.785 điểm
24: LXXXI Liceum im. Aleksandra Fredry Warszawa 60.848 điểm

23: LXX Liceum im. Aleksandra Kamińskiego Warszawa 61.32 điểm

22: XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Warszawa 61.697 điểm

21: XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 61.782 điểm

20: XXII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti Warszawa 62.311 điểm

19: XI Liceum im. Mikołaja Reja Warszawa 62.707 điểm

18: VII Liceum im. Juliusza Słowackiego Warszawa 64.908 điểm

17: XL Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Warszawa 65.598 điểm

16: XVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Warszawa 67.028 điểm

15: XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego Warszawa 67.696 điểm

14: CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki Warszawa 69.309 điểm

13: XV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Warszawa 69.33 điểm


12: XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego Warszawa 69.86 điểm

11: XLI Liceum im. Joachima Lelewela Warszawa 70.106 điểm

10: LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa 71.017 điểm

9: LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa 71.686 điểm

8: VI Liceum im. Tadeusza Reytana Warszawa 73.605 điểm

7: IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej Warszawa 73.622 điểm

6: VIII Liceum im. Władysława IV Warszawa 78.109 điểm

5: V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa 80.475 điểm

4: II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa 81.4 điểm


Thứ 3: XXXIII Liceum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Warszawa 82.638 điểm

Thứ 2: XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego Warszawa 83.372 điểm

Thứ 1: XIV Liceum im. Stanisława Staszica Warszawa 85.362 điểm.

QV
Nguồn: 
https://warszawa.naszemiasto.pl/ranking-liceow-warszawa-2020-ktore-szkoly-sa-najlepsze/ga/c5-7657999/zd/52650749

Sửa lần cuối 2020-05-14 19:15:33

Bình luận

Bình luận qua Facebook